INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë 27/09/2012

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

“Komisioni [për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri] këtë vit ka në plan monitorimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë dhe një aktivitet i tillë do ta lehtësojë shumë punën e komisionit për monitorim,” ka thënë Kryetari i Komisionit, Zenun Pajaziti.  Ai ka shtuar se komisioni mbetet i përkushtuar që të mbështesë iniciativa që synojnë përmirësimin e kornizës ligjore në fushën e efiçiencës së energjisë e më gjerë.

Analiza vë në dukje sfidat e Kosovës në fushën e efiçiencës së energjisë me fokus në aspektin ligjor dhe ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e situatës në këtë fushë.  Publikimi analizon elementet e politikës publike sa i përket efiçiencës së energjisë si dhe pasqyron gjendjen e tanishme në aspektin ligjor dhe atë praktik të efiçiencës. Punimi ka për qëllim që të ndihmojë institucionet relevante në ndryshimin e politikave dhe marrjen e masave shtesë në drejtim të arritjes së efiçiencës së energjisë.

“Efiçienca e energjisë është një çështje shumë me rëndësi, si për Kosovën ashtu edhe për perspektivën e Kosovës për Europë,” ka thënë Ian Cliff, Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë. “Ne mendojmë që është e rëndësishme të përmirësohet transparenca në proceset legjislative dhe të merret ekspertiza e shoqërisë civile në çështjet e efiçiencës së energjisë.”

INDEP ka rekomanduar amandamentimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë si të nevojshëm për suksesin e iniciativave për efiçiencë në vend. Ndër të tjera, një ligj i kompletuar i Efiçiencës do të qartësonte krijimin e zyrave për energji nëpër komuna, aplikonte masa stimuluese për përdoruesit efiçient si dhe do të bënte rregullimin e efiçiencës në sektorin privat. Një hap i tillë do t’i hapte rrugë hartimit dhe implementimit të planeve komunale që do të ndihmonin implementimin e Planit Nacional të Efiçiencës.

“Kosova mbetet mbrapa vendeve të rajonit për sa i përket synimeve të efiçiencës së energjisë dhe këto probleme duhet të zgjidhen me masa ligjore dhe politike të bazuara në hulumtime profesionale në këtë fushë,” ka thënë Rinora Gojani, bashkëautore e punimit.

Studimi është përkrahur nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe Fondi i Vëllezërve Rockefeller. 

OTHER NEWS

Sot filloi një epokë e re e bashkëpunimit në mes të Qeverisë dhe Shoqërisë Civile 22/07/2015

Sot, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe OJQ Lens organizuan eventin përmbyllës me rastin e finalizimit të projektit “Platforma për e-pjesëmarrje bazike.”
“Pse migrojnë Kosovarët?” 30/06/2015

Sot, më 30 qershor 2015, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe Friedrich Ebert Stiftung (FES) organizuan tryezën me titull “Pse migrojnë Kosovarët? ”, me ç ‘rast u prezantuan dy hulumtime mbi këtë temë, të realizuara nga këto dy organizata.
INDEP me mbështetje të Komisionit Evropian shpërndan grante për investim në efiçiencë të energjisë 26/06/2015

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) me mbështetje të Komisionit Evropian shpërndan grante për investime në fushën e efiçiencës së energjisë. Këto grante shpërndahen me qëllim të krijimit të incentivave për biznese për të investuar në masat e efiçiencës së energjisë dhe ngritjes së vetëdijës mbi përfitimet që kanë bizneset nga këto investime.

REPORTS

NË MEDIA

22/07/2015
Sot filloi një epokë e re e bashkëpunimit në mes të Qeverisë dhe Shoqërisë Civile
Sot, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe OJQ Lens organizuan eventin përmbyllës me rastin e finalizimit të projektit “Platforma për e-pjesëmarrje bazike.”
30/06/2015
Prezantohet hulumtimi “Pse migrojnë kosovarët”
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) dhe Friedrich Ebert Stiftung (FES) organizuan sot tryezën me titull “Pse migrojnë Kosovarët? ”, me ç ‘rast u prezantuan dy hulumtime mbi këtë temë, të realizuara nga këto dy organizata.
26/06/2015
INDEP me mbështetje të KE shpërndan grante për investim në efiçiencë të energjisë
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) me mbështetje të Komisionit Evropian shpërndan grante për investime në fushën e efiçiencës së energjisë. Këto grante shpërndahen me qëllim të krijimit të incentivave për biznese për të investuar në masat e efiçiencës së energjisë dhe ngritjes së vetëdijës mbi përfitimet që kanë bizneset nga këto investime.

All content copyright © 2011 INDEP, All rights reserved.
Rruga Fehmi Agani no.50, A/4, Prishtinë, Kosovë, 10000 | map | +381 38 224 886 | office@indep.info