INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë 27/09/2012

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

“Komisioni [për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri] këtë vit ka në plan monitorimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë dhe një aktivitet i tillë do ta lehtësojë shumë punën e komisionit për monitorim,” ka thënë Kryetari i Komisionit, Zenun Pajaziti.  Ai ka shtuar se komisioni mbetet i përkushtuar që të mbështesë iniciativa që synojnë përmirësimin e kornizës ligjore në fushën e efiçiencës së energjisë e më gjerë.

Analiza vë në dukje sfidat e Kosovës në fushën e efiçiencës së energjisë me fokus në aspektin ligjor dhe ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e situatës në këtë fushë.  Publikimi analizon elementet e politikës publike sa i përket efiçiencës së energjisë si dhe pasqyron gjendjen e tanishme në aspektin ligjor dhe atë praktik të efiçiencës. Punimi ka për qëllim që të ndihmojë institucionet relevante në ndryshimin e politikave dhe marrjen e masave shtesë në drejtim të arritjes së efiçiencës së energjisë.

“Efiçienca e energjisë është një çështje shumë me rëndësi, si për Kosovën ashtu edhe për perspektivën e Kosovës për Europë,” ka thënë Ian Cliff, Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë. “Ne mendojmë që është e rëndësishme të përmirësohet transparenca në proceset legjislative dhe të merret ekspertiza e shoqërisë civile në çështjet e efiçiencës së energjisë.”

INDEP ka rekomanduar amandamentimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë si të nevojshëm për suksesin e iniciativave për efiçiencë në vend. Ndër të tjera, një ligj i kompletuar i Efiçiencës do të qartësonte krijimin e zyrave për energji nëpër komuna, aplikonte masa stimuluese për përdoruesit efiçient si dhe do të bënte rregullimin e efiçiencës në sektorin privat. Një hap i tillë do t’i hapte rrugë hartimit dhe implementimit të planeve komunale që do të ndihmonin implementimin e Planit Nacional të Efiçiencës.

“Kosova mbetet mbrapa vendeve të rajonit për sa i përket synimeve të efiçiencës së energjisë dhe këto probleme duhet të zgjidhen me masa ligjore dhe politike të bazuara në hulumtime profesionale në këtë fushë,” ka thënë Rinora Gojani, bashkëautore e punimit.

Studimi është përkrahur nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe Fondi i Vëllezërve Rockefeller. 

OTHER NEWS

INDEP: Kosova ende nuk është e gatshme për liberalizim të tregut të energjisë elektrike 22/05/2015

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në kuadër të Konsorciumit Kosovar të Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm (KOSID) sot mbajti konferencën për media, ku u publikua studimi mbi “Mundësitë e Kosovës për Treg të Energjisë: Rasti i Energjisë Elektrike”. Ky punim shtjellon gjendjen aktuale të liberalizimit të tregut energjetik në Kosovë si dhe rrugën e Kosovës drejt një tregu të lirë të energjisë elektrike. Pjesë kryesore e këtij punimi është krahasimi i procesit të liberalizimit të tregut të energjisë elektirike në Kosovë në raport me vendet e rajonit dhe disa nga vendet evropiane.
Në Ditën Ndërkombëtare të Lirisë së Medias, INDEP publikon “Gjendja e Mediave në Kosovë 2015” 04/05/2015

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) ka publikuar raportin vjetor Gjendja e Mediave në Kosovë në Ditën Ndërkombëtare të Lirisë së Mediave. Raporti për vitin 2014 liston përmirësimet ligjore si zhvillime pozitive ndërkohë që presioni ndaj gazetarëve dhe ndërhyrja politike ndaj RTK-së cilësohen si probleme të vazhdueshme.
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) është përfitues i dy granteve të Ambasadës Britanike në Prishtinë 30/04/2015

Sot, u bë nënshkrimi i dy kontratave (në dy ceremoni të veçanta) në mes të INDEP dhe Ambasadës Britanike për projektet e INDEP me Komisionin Parlamentar për Zhvillim Ekonomik, Industri, Tregti dhe Infrastrukturë dhe Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS).

REPORTS

NË MEDIA

22/05/2015
Kosova duhet të liberalizojë tregun energjetik
Kosova duhet ta liberalizojë tregun e saj energjetik, pasi kjo do t’i mundësonte qytetarëve të zgjedhin ofertuesit, por gjithashtu do do të mundësonte çmime dhe furnizim më të mirë.
04/05/2015
INDEP: Ka ndërhyrje politike tek mediat
Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) ka publikuar raportin vjetor Gjendja e Mediave në Kosovë në Ditën Ndërkombëtare të Lirisë së Mediave.
30/04/2015
Britania përkrah MPMS-në fushën e aftësimit profesional dhe legjislacionit
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, Arban Abrashi priti sot në takim Ambasadorin Britanik, Ruairi O’Connell, ku u bisedua për çështje të cilat janë prioritete të Ministrisë si: fusha e punësimit dhe skemat sociale.

All content copyright © 2011 INDEP, All rights reserved.
Rruga Fehmi Agani no.50, A/4, Prishtinë, Kosovë, 10000 | map | +381 38 224 886 | office@indep.info