INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë 27/09/2012

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

“Komisioni [për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri] këtë vit ka në plan monitorimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë dhe një aktivitet i tillë do ta lehtësojë shumë punën e komisionit për monitorim,” ka thënë Kryetari i Komisionit, Zenun Pajaziti.  Ai ka shtuar se komisioni mbetet i përkushtuar që të mbështesë iniciativa që synojnë përmirësimin e kornizës ligjore në fushën e efiçiencës së energjisë e më gjerë.

Analiza vë në dukje sfidat e Kosovës në fushën e efiçiencës së energjisë me fokus në aspektin ligjor dhe ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e situatës në këtë fushë.  Publikimi analizon elementet e politikës publike sa i përket efiçiencës së energjisë si dhe pasqyron gjendjen e tanishme në aspektin ligjor dhe atë praktik të efiçiencës. Punimi ka për qëllim që të ndihmojë institucionet relevante në ndryshimin e politikave dhe marrjen e masave shtesë në drejtim të arritjes së efiçiencës së energjisë.

“Efiçienca e energjisë është një çështje shumë me rëndësi, si për Kosovën ashtu edhe për perspektivën e Kosovës për Europë,” ka thënë Ian Cliff, Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë. “Ne mendojmë që është e rëndësishme të përmirësohet transparenca në proceset legjislative dhe të merret ekspertiza e shoqërisë civile në çështjet e efiçiencës së energjisë.”

INDEP ka rekomanduar amandamentimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë si të nevojshëm për suksesin e iniciativave për efiçiencë në vend. Ndër të tjera, një ligj i kompletuar i Efiçiencës do të qartësonte krijimin e zyrave për energji nëpër komuna, aplikonte masa stimuluese për përdoruesit efiçient si dhe do të bënte rregullimin e efiçiencës në sektorin privat. Një hap i tillë do t’i hapte rrugë hartimit dhe implementimit të planeve komunale që do të ndihmonin implementimin e Planit Nacional të Efiçiencës.

“Kosova mbetet mbrapa vendeve të rajonit për sa i përket synimeve të efiçiencës së energjisë dhe këto probleme duhet të zgjidhen me masa ligjore dhe politike të bazuara në hulumtime profesionale në këtë fushë,” ka thënë Rinora Gojani, bashkëautore e punimit.

Studimi është përkrahur nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe Fondi i Vëllezërve Rockefeller. 

OTHER NEWS

INDEP prezanton përapara bizneseve ciklin e politikbërjës në Kosovë 26/02/2015

Instituti për Politika Zhvillimore, (INDEP), mbajti sot punëtorinë “Cikli i politikëbërjes dhe pjesëmarrja e bizneseve në hartimin e politikave” ku pjesëmarrës ishin përfaqësues të bizneseve vendore.
INDEP bashkë me Komisionin parlamentar për Administratë Publike, Pushtet Lokal dhe Media prezantojnë gjetjet e punimit: "Liria e shprehjes dhe ushtrimit të profesionit të gazetarit në Kosovë" 04/02/2015

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në bashkëpunim me Komisionin parlamentar për Administratë Publike, Pushtet Lokal dhe Media organizuan tryezën me titull: “Korniza ligjore që determinon lirinë e shprehjes në Kosovë“.
INDEP mbanë trajnimin e parë për Efiçiencën e Energjisë në kuadër të projektit ‘Doing more with less’ 22/01/2015

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në bashkëpunim me organizatën lokale, Iniciativa për Ambient dhe Zhvillim Lokal (IAZHL) në Kastriot mbajtën trajnimin e parë për Efiçiencë të Energjisë në kuadër të projektit ‘Doing more with less’.

REPORTS

NË MEDIA

04/02/2015
INDEP: Gazetaria ende profesion i rrezikshëm në Kosovë
INDEP në bashkëpunim me Komisionin parlamentar për Administratë Publike, Pushtet Lokal dhe Media organizuan tryezën me titull: “Korniza ligjore që determinon lirine shprehjes në Kosovë“.
03/02/2015
E vërteta e procesit të zhvendosjes së detyruar në Kosovë
KOSID të mërkurën ka prezantuar Raportin rreth përmbushjes së standardeve ndërkombëtare për zhvendosje jo vullnetarë , zhvendosjen e detyruar të shtetasve nga Kosova, si rrjedhojë e projektit të propozuar për termocentralin e Kosovës, nga Dr. Theodore E. Downing.
19/12/2014
Projekti nga Kosova dhe Shqipëria, merr çmimin kryesor në Japoni
Projekti ku bëjnë pjesë disa universitete nga Kosova dhe Shqipëria është vlerësuar me çmimin ‘Projekt i jashtëzakonshëm model’ në konferëncën vjetore të Rrjetit të Qendrave për ekspertizë regjionale për edukim në zhvillim të qëndrueshëm (themeluar nga OKB), e cila u mbajt në Okayama të Japonisë.

All content copyright © 2011 INDEP, All rights reserved.
Rruga Fehmi Agani no.50, A/4, Prishtinë, Kosovë, 10000 | map | +381 38 224 886 | office@indep.info