INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë 27/09/2012

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

“Komisioni [për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri] këtë vit ka në plan monitorimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë dhe një aktivitet i tillë do ta lehtësojë shumë punën e komisionit për monitorim,” ka thënë Kryetari i Komisionit, Zenun Pajaziti.  Ai ka shtuar se komisioni mbetet i përkushtuar që të mbështesë iniciativa që synojnë përmirësimin e kornizës ligjore në fushën e efiçiencës së energjisë e më gjerë.

Analiza vë në dukje sfidat e Kosovës në fushën e efiçiencës së energjisë me fokus në aspektin ligjor dhe ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e situatës në këtë fushë.  Publikimi analizon elementet e politikës publike sa i përket efiçiencës së energjisë si dhe pasqyron gjendjen e tanishme në aspektin ligjor dhe atë praktik të efiçiencës. Punimi ka për qëllim që të ndihmojë institucionet relevante në ndryshimin e politikave dhe marrjen e masave shtesë në drejtim të arritjes së efiçiencës së energjisë.

“Efiçienca e energjisë është një çështje shumë me rëndësi, si për Kosovën ashtu edhe për perspektivën e Kosovës për Europë,” ka thënë Ian Cliff, Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë. “Ne mendojmë që është e rëndësishme të përmirësohet transparenca në proceset legjislative dhe të merret ekspertiza e shoqërisë civile në çështjet e efiçiencës së energjisë.”

INDEP ka rekomanduar amandamentimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë si të nevojshëm për suksesin e iniciativave për efiçiencë në vend. Ndër të tjera, një ligj i kompletuar i Efiçiencës do të qartësonte krijimin e zyrave për energji nëpër komuna, aplikonte masa stimuluese për përdoruesit efiçient si dhe do të bënte rregullimin e efiçiencës në sektorin privat. Një hap i tillë do t’i hapte rrugë hartimit dhe implementimit të planeve komunale që do të ndihmonin implementimin e Planit Nacional të Efiçiencës.

“Kosova mbetet mbrapa vendeve të rajonit për sa i përket synimeve të efiçiencës së energjisë dhe këto probleme duhet të zgjidhen me masa ligjore dhe politike të bazuara në hulumtime profesionale në këtë fushë,” ka thënë Rinora Gojani, bashkëautore e punimit.

Studimi është përkrahur nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe Fondi i Vëllezërve Rockefeller. 

OTHER NEWS

INDEP prezantoi në Konferencën Rajonale: Shoqëria Civile Mjedisore në Evropën Juglindore të organizuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit. 05/04/2014

Rinora Gojani, hulumtuese dhe koordinatore e programit për Zhvillim të Qëndrueshëm në INDEP, më 3 prill prezantoi lidhur me rëndësinë e bashkëpunimit në mes të Shoqërisë Civile dhe Institucioneve Shtetërore si dhe rolin e shoqërisë civile në krijimin dhe implementimin e politikave mjedisore edhe atyre të energjisë në Kosovë.
INDEP morri pjesë në punëtorinë e organizuar nga Ministria e Integrimit Evropian me rastin e anëtarësimit të Kosovës në Open Government Partnership (OGP). 24/03/2014

Në punëtorinë që u mbajt nga data 21 deri më 23 Mars, në Bogë të Rugovës, INDEP kontribuoi në grupin hartues për finalizimin e Planit të Veprimit të Kosovës për realizimin e principeve të OGP-së.
Zhvillimi i qëndrueshëm dhe mediat e shkruara në Kosovë 06/03/2014

Të enjten, Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) mbajti një diskutim rreth mbulimit dhe kualitetit të raportimit të mediave të shkruara për sa i përket zhvillimit të qëndrueshëm në Kosovë. Kjo tryezë kishte për qëllim diskutimin mbi hapësirën që mediat e shkruara i kushtojnë temave që ndërlidhen me zhvillimin e qëndrueshëm si dhe identifikimin e mangësive kryesore me të cilat përballen mediat e shkruara në këtë fushë.

REPORTS

NË MEDIA

14/04/2014
Krimea nxitë valë separatiste në Ballkan
Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka thënë më 28 mars se serbët e Bosnjës nuk mund të ndjekin shembullin e Krimesë dhe të shkëputen nga vendi me qëllim për ta bashkuar territorin e tyre me Serbinë.
12/01/2014
Të nxitet zhvillimi më i shpejtë i burimeve të energjisë së ripërtritshme
Kosova nuk është vend i përshtatshëm për tërheqjen e investimeve të huaja direkte në sektorin e energjisë së ripërtritshme, si pasojë e moskompletimit të skemës së tarifave nxitëse dhe procedurave tejet të komplikuara për të investuar në këtë sektor.
13/01/2014
Kosova nuk është vend për tërheqjen e investimeve të huaja
Kosova nuk është vend i përshtatshëm për tërheqjen e investimeve të huaja direkte në sektorin e energjisë së ripërtritshme, si pasojë e moskompletimit të skemës së tarifave nxitëse dhe procedurave tejet të komplikuara për të investuar në këtë sektor.

All content copyright © 2011 INDEP, All rights reserved.
Rruga Fehmi Agani no.50, A/4, Prishtinë, Kosovë, 10000 | map | +381 38 224 886 | office@indep.info