INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

INDEP prezanton analizën për efiçiencën e energjsë 27/09/2012

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) prezantoi të mërkurën studimin Efiçienca e Energjisë në Kosovë, një analizë e kornizës ligjore dhe zbatueshmërisë së ligjit dhe politikave për efiçiencë të energjisë në vend. Studimi u prezantua në një tryezë diskutimi të organizuar nga Komisioni Parlamentar për Zhvillimin Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri dhe INDEP.

“Komisioni [për zhvillim ekonomik, infrastrukturë, tregti dhe industri] këtë vit ka në plan monitorimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë dhe një aktivitet i tillë do ta lehtësojë shumë punën e komisionit për monitorim,” ka thënë Kryetari i Komisionit, Zenun Pajaziti.  Ai ka shtuar se komisioni mbetet i përkushtuar që të mbështesë iniciativa që synojnë përmirësimin e kornizës ligjore në fushën e efiçiencës së energjisë e më gjerë.

Analiza vë në dukje sfidat e Kosovës në fushën e efiçiencës së energjisë me fokus në aspektin ligjor dhe ofron rekomandime konkrete për përmirësimin e situatës në këtë fushë.  Publikimi analizon elementet e politikës publike sa i përket efiçiencës së energjisë si dhe pasqyron gjendjen e tanishme në aspektin ligjor dhe atë praktik të efiçiencës. Punimi ka për qëllim që të ndihmojë institucionet relevante në ndryshimin e politikave dhe marrjen e masave shtesë në drejtim të arritjes së efiçiencës së energjisë.

“Efiçienca e energjisë është një çështje shumë me rëndësi, si për Kosovën ashtu edhe për perspektivën e Kosovës për Europë,” ka thënë Ian Cliff, Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë. “Ne mendojmë që është e rëndësishme të përmirësohet transparenca në proceset legjislative dhe të merret ekspertiza e shoqërisë civile në çështjet e efiçiencës së energjisë.”

INDEP ka rekomanduar amandamentimin e Ligjit për Efiçiencë të Energjisë si të nevojshëm për suksesin e iniciativave për efiçiencë në vend. Ndër të tjera, një ligj i kompletuar i Efiçiencës do të qartësonte krijimin e zyrave për energji nëpër komuna, aplikonte masa stimuluese për përdoruesit efiçient si dhe do të bënte rregullimin e efiçiencës në sektorin privat. Një hap i tillë do t’i hapte rrugë hartimit dhe implementimit të planeve komunale që do të ndihmonin implementimin e Planit Nacional të Efiçiencës.

“Kosova mbetet mbrapa vendeve të rajonit për sa i përket synimeve të efiçiencës së energjisë dhe këto probleme duhet të zgjidhen me masa ligjore dhe politike të bazuara në hulumtime profesionale në këtë fushë,” ka thënë Rinora Gojani, bashkëautore e punimit.

Studimi është përkrahur nga Ambasada Britanike në Prishtinë dhe Fondi i Vëllezërve Rockefeller. 

OTHER NEWS

INDEP promovon zhvillimin e qëndrueshëm dhe masat e efiçiencës së energjisë në Ditën e Punësimit dhe Edukimit të Gjelbër 17/06/2016

Si pjesë e misionit për të promovuar parimet dhe praktikat e zhvillimit të qëndrueshëm, INDEP po merr pjesë në ngjarjen ”Dita e punësimit dhe edukimit të gjelbër”, organizuar nga OJQ Go Green dhe Fondacioni Konrad Adenauer.
INDEP është pjesë e rrjetit rajonal CONSUS për zhvillim të qëndrueshëm 11/05/2016

Në një ngjarje të veçantë të organizuar me datë 11 maj 2016, u nënshkrua memorandumi i mirëkuptimit për themelimin e këtij rrjeti. Ky mekanizëm do të bëjë bashkë institucione të arsimit të lartë, biznese dhe organizata të shoqërisë civile për të kërkuar mënyra inovative për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm në Kosovë dhe Shqipëri.
Instituti për Politika Zhvillimore mbështetë punëtorinë ”Realizimi i procedurave ligjore të prokurimit publik nga Agjencia Qendrore e Prokurimit për gjashtëmbëdhjetë agjencitë e pavarura të Kuvendit të Kosovës, me më pak se pesëdhjetë punonjës”. 28/04/2016

Sot, me datë 28 prill 2016, Instituti INDEP mbështeti punëtorinë e organizuar nga Zyra Ndërlidhëse me Agjenci të Pavarura e Kuvendit të Kosovës dhe agjencitë e pavarura në lidhje me ndryshimet që sjellë Ligji nr. 05/l-092 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit nr. 04/l-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i Ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin nr. 04/l-237 dhe me Ligjin nr. 05/l-068.

REPORTS

NË MEDIA

31/03/2016
INDEP: Mungesa e pavarësisë dhe funksionalitetit po dëmtojnë misionin e agjencive të pavarura
Në tryezën “Funksionalizimi i punës së agjencive të pavarura, sfidat dhe rruga përpara”, e organizuar sot nga Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP), deputetë të Kuvendit, përfaqësues të Ambasadës Britanike në Prishtinë dhe përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile u pajtuan që rregullimi aktual i funksionimit të agjencive të pavarura nuk siguron funksionalitet, llogaridhënie dhe pavarësi.
05/02/2016
MSA-ja varet se si do të shfrytëzohet nga Kosova
Marrëveshja parë kontraktuale ndërmjet shtetit të Kosovës dhe Bashkimit Evropian është cilësuar si më e rëndësishmja për tregun e lirë. Në një konferencë me temën "Marrëveshja e Stabilizim Asociimit-efektet dhe sa jemi të përgatitur", të organizuar nga Oda Ekonomike Gjermani Kosovare në bashkëpunim me Institutin për Politika Zhvillimore, u tha nuk mjafton vetëm qasja në Bashkimin Evropian, por që Kosova duhet të jetë e përgatitur.
04/02/2016
Abrashi: 70% e të papunëve nuk kanë një profesion, zgjidhja tek aftësimi profesional
Instituti për Politika Zhvillimore, (INDEP), në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, organizuan tryezën me temë: “Aftësimi Profesional në Kosovë, Specifikat, Marrëdhëniet dhe Problemet”.

All content copyright © 2011 INDEP, All rights reserved.
Rruga Fehmi Agani no.50, A/4, Prishtinë, Kosovë, 10000 | map | +381 38 224 886 | office@indep.info